Previous Entry Share Next Entry
Humanda sila.
hoykingcoy
Sandata ko ang mga yakap mo, sa paghamon sa mundo.

  • 1
Plain and simple! I like your work!


  • 1
?

Log in